i

biti gol i bos

i

biti između čekića i nakovnja

i

biti između vode i vatre

i

biti jedno tijelo i jedna duša

i

biti kao glava i uzglavlje

i

biti kao prst i nokat

i

biti kao prst i nokat s /kim/

i

biti kost i koža

i

biti kuhan i pečen kod /koga/

i

biti kuhan i pečen s /kim/

i

biti med i šećer

i

biti među vatrom i vodom

i

biti na sliku i priliku /komu/

i

biti nitko i ništa

i

biti od krvi i mesa

i

biti pečen i kuhan kod /koga/

i

biti s /kim/ kao prst i nokat

i

biti sit i presit /koga, čega/

i

biti zdrav i čio

i

bog i batina

i

bog i bogme

i

bojati se i vlastite sjene

i

borba na život i smrt

i

boriti se na život i smrt